Årsmøtereferat 2014

08. Apr 2014

MØTEREFERAT ÅRSMØTE MELAND GOLFKLUBB

 

Sted:   Meland Golfklubb, Meland
Dato:   11.mars 2014, kl. 19.00

Styreleder Tjalve Morken ønsket alle hjertelig velkommen til Årsmøtet og fortalte kort om hvordan året var gått.

SAK 1

Innkallingen og saksliste ble godkjent av årsmøtet ved akklamasjon.

SAK 2

Valg av dirigent, referenter, representanter til å undertegne protokoller og tellekorps.

Valg av dirigent ble Lars Barstad.

Som referenter ble Borghild Feet og Christen A. Larsen valgt, og til å underskrive protokoll ble Helge Ulven og Turid Totland valgt.

Til tellekorps ble Matti Berger og Lasse Roska valgt.

Alle valgt ved akklamasjon.

Tellekorpset talte 78 tellende medlemmer til stede. ( + revisor Knut Hagelien, ikke stemmeberettiget)

SAK 3

Informasjon fra styret og behandling av årsmelding for 2013.

Lars gikk igjennom årsmeldingen side for side.

Årsmøtet tok årsberetningen til etterretning.

Rapporter fra komiteene ble ikke kommentert.

SAK 4

Behandling av revidert årsregnskap for 2013

Revisorsberetning

Revisor Helge Hellem forela innholdet i revisorsberetning.

Ingen negative bemerkninger.

Kontrollkomiteens beretning

Ingrid Røssland leste kontrollkomiteens beretning.

 

Rune Mjøs gikk igjennom Resultatregnskap og Balansen

I Balanserapporten ble sum eiendeler kommentert, da det er feil i utsendt Årsmelding 2013.

SUM  EGENKAPITAL OG  GJELD skal være kr 16 493 920,00

Det var ingen kommentarer til notene.

Årsregnskapet ble tatt til avstemming og enstemmig godkjent.

 

SAK 5

Innkomne forslag og saker.

2 saker er kommet inn.

1. Tilbakebetaling av låneandeler

FORSLAG:

Andelsbrev i serien 1-600, som kreves tilbakebetalt, og som etter tegnings-innbydelsen fra 1995 og ihht Meland Golfklubbs vedtekter har krav på tilbakebetaling av innbetalt beløp kr. 10 000 tilbakebetales med renter ihht lov om renter ved forsinket betaling. Meland Golfklubb avsetter totalt per år et beløp stort kr. 100 000 i de kommende år. Tilbakebetalingen til de andelseiere som har krevd lånet tilbakebetalt og som oppfyller særvilkårene for disse lånene, fordeles med et likt beløp per andel inntil tilbakebetalingen er fullført.

Enstemmig vedtatt.

2. Marshall service

FORSLAG:

Meland Golfklubb vil søke etter å tilrettelegge for at en best mulig effektiv «Marshall» tjeneste kan utføres, primært på dager hvor det er mange spillere på banen, prioriterte dager er lørdag og søndag.

Enstemmig vedtatt.

SAK 6

Fastsettelse av medlemskontingenter for 2014

 

FORSLAG TIL VEDTAK KONTINGENTER OG DUGNAD 2014

 

Medlemskategorier

Totalt kontingent/tiltakspakke 2013

Kontingent

Verdikort type inkl.

2013

2014

2014

Hovedmedlem

5 965

6 500

1000 +

Ektefelle/samboer

3 800

4 500

500

B – medlem, med andel

2265

2800

500

B – medlem med andel, bosatt utenfor Hordaland

2 265

2 500

500

B – medlem, uten andel

1565

2100

500

Passive, med andel

1 865

2 100

 

Militær / studenter

2465

2500

 

Junior 3 (MEGK er hjemmeklubb)

2 125

2 200

 

Junior 3 (MEGK er ikke hjemmeklubb)*

3125

3200

 

Junior 2 (MEGK er hjemmeklubb)

1 075

1 100

 

Junior 2 (MEGK er ikke hjemmeklubb)*

1925

2000

 

Junior 1 (MEGK er hjemmeklubb)

725

750

 

Junior 1 (MEGK er ikke hjemmeklubb)*

1225

1250

 

Dugnad  alt 1. betalting

650

700

 

Dugnad  alt 2. arbeidstimer

6 timer

10 timer

 

Leie Spillerett

6715

7300

1000 +

 

Avstemming gitt : 74 for og 4 stemmer mot.

 

SAK 7

Budsjett for 2014

Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

 

SAK 8

Behandling av klubbens organisasjonsplan

Enstemmig vedtatt.

 

SAK 9

Valgkommiteens innstilling:

 

VALG AV STYRE

 

Leder
Lars Barstad                    Velges for 2 år

Nestleder
Villy Rognaldsen             Velges for 1 år

Styremedlemmer
Tjalve Morken                 Velges for 2 år

Solfrid Larsen                  Velges for 2 år

Stein Ottar Olsen            Ikke på valg, (gjenstående periode 1 år)
Bjørn Olav Dale              Ikke på valg, (gjenstående periode 1 år)

Aud Jorun Samuelsen    Ny. Velges for 2 år.

 

Vararepresentanter

1.vara Bjørn Rolland                                     Ikke på valg (gjenstående periode 1 år)

2.vara Helen Paula Dale                               Velges for 2 år

 

Valgkomiteens innstilling var enstemmig.                             Bergen, 26.02. 2014

Knut Leirevaag                       Ragnhild Heim                       Rune Nesse

STYRETS INNSTILLING TIL VALGKOMITE

Ikke på valg;

Ragnhild Heim                                   Ikke på valg;

På valg:

Rune Nesse                                       Velges for 2 år

Knut Leirevaag                                  Velges for 2 år

 

Vararepresentanter

Ikke på valg;

Odd Magne Ulstein                            Velges for 2 år

 

STYRETS INNSTILLING TIL KONTROLLKOMITE

 

Helge Ulven                           Foreslås valgt for 2 år

Rune Follnes                          Foreslås valgt for 2 år

Alle enstemmig valgt ved akklamasjon.

 

SAK 10

VALG AV REVISOR

Knut Hagelien fra KPMG AS foreslås gjenvalgt.

Enstemmig valgt ved akklamasjon.

 

SAK 11

Resultater klubbmesterskap

DAMER

1

SIMONSEN, Kristin

2

SKURTVEIT, Amalie

3

BERGER, Matti Maria

4

HOSØY, Kirsti Wold

5

HESJEDAL, Turid

6

RØSSELAND, Mona

 
HERRER

1

KEUL, Philip

2

JACOBSEN, Per Fredrik

3

GADE, Georg A.

4

HAGE, Bjørn

5

NETLAND, Eivind

6

NILSEN, Hans Inge

 
SENIOR

1

SANDNES, Jon

2

BJØRKHEIM, Anders

3

KRISTIANSEN, Terje

4

OVADYA, Gideon

5

MJØS, Rune

6

KNUDSEN, Per Christian

 
JUNIOR

1

DALE, Simen

2

SEPETCIOGLU, Cem

3

SOLBAKKEN, Even

4

SKARE, Ole-Jørgen

5

GJERDE, Jørgen

Styret gratulerer!

Premieutdelingen fant sted i etterkant av klubbmesterskapene.

 

Årsmøtet ble avsluttet med Lars Barstad sin takk til å bli leder av styret, og takket av Tjalve Morken.

 

Referenter,

Borghild Feet                                      Christen A. Larsen

 

Protokoll:

Helge Ulven                                       Turid Totland